نمایش همه 6 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مباحث کلیدی مشاوره در عمل حسن پاشاشریفی انتشارات سخن

35,000 تومان 31,500 تومان
بخش1/آغاز اتحاد درمانی بخش2/عمق بخشیدن به اتحاد درمانی بخش3/برخورد با تهدید ها نسبت به اتحاد درمانی بخش4/پایان دادن به اتحاد درمانی بخش5/مباحثی برای مشاوره
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

دو قرن سکوت عبدالحسین زرین کوب انتشارات سخن

90,000 تومان 85,500 تومان
1/فرمانروایان صحرا 2/طوفان و ریگ 3/آتش خاموش 4/زبان گمشده 5/درفش سیاه 6/درآن سوی جیحون 7/شهر هزارویک شب 8/بانک رستاخیز 9/جنگ عقاید 10/پایان یک شب
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مقدمه ای بر SPSS در روان شناسی حسن پاشا شریفی انتشارات سخن

65,000 تومان 58,500 تومان
بخش1/مقدمه ای بر SPSS بخش2/آمار توصیفی بخش3/آزمون معناداری و آزمون های استنباطی اساسی بخش4/تحلیل واریانس بخش5/آمار همبستگی پیشرفته بخش6/فنون اسمسی یا کیفی پیشرفته بخش7/روال کارکردن با داده ها
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

منطق الطیر محمدرضا شفیعی کدکنی انتشارات سخن

175,000 تومان 157,500 تومان
از درون و بیرون زبان مرغان متن منطق الطیر آغاز کتاب و خطاب به مرغان و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

جستارهایی در زبان فارسی عباسعلی وفایی انتشارات سخن

4,500 تومان
ظرفیت ترکیبی ضمایر اشاره و نقش آنها در زبان فارسی تحول ساختی و معنایی نفر تخفیف تک واژهای اشتقاقی و صرفی ویژگی های زبانی شعر رودکی و...
در حال بارگذاری ...