invest

سرمایه گذاری بر روی دانش، بیشترین بهره را دارد… بنجامین فرانکلین

Happyness

خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. ویکتور هوگو

در حال بارگذاری ...