0 out of 5

رهبری سبز در چین

25,000 تومان
استراتژی‌های مدیریتی برگرفته ازمسئولیت پذیرترین سازمان‌های چین به انضمام مدیریت سبز در ایران
0 out of 5

برنامه‌ریزی نیروی انسانی

40,000 تومان
برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سازمان های دولتی، بازرگانی و صنعتی
در حال بارگذاری ...