0 out of 5

مدیریت حقوق مالکیت فکری

20,000 تومان
تازه کاران ،واسطه ها، استراتژیست ها و واسطه های استراتژیک
0 out of 5

هوش مصنوعی در بازار های مالی

22,000 تومان
نزدیکترین همسایه نزدیکترین همسایگی الگوریتم یک روش غیر پارامتری است که برای رگرسیون وطبقه بندی استفاده شده است . نزدیک ترین همسایگی نیز می تواند به عنوان یک جستوجو یبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...