بازاریابی و رفتار مصرف کننده از دیدگاه اسلام دکتر کمال قلندری انتشارات فوژان

بازاریابی و رفتار مصرف کننده از دیدگاه اسلام دکتر کمال قلندری انتشارات فوژان بخش1/مصرف گرایی و مصرف در شرایط اسلامی بخش2/استراتژی بازاریابی و ارتباطات بازاریابی در شرایط اسلامی بخش3/مدیریت بابیشتر بخوانید

در حال بارگذاری ...