0 out of 5

مواجهه با نظام سرمایه داری

18,000 تومان
خطرات نفع شخصی در نضام سرمایه داری (فصل 8،صفحه 149) سرمایه داری یک نظام اقتصادی است که ریشه در فرد گرایی و پاداش فردی دارد .مردم باید برای تحقق رویاهابیشتر بخوانید
0 out of 5

بازاریابی .،4

15,000 تومان
حرکت از بازاریابی سنتی به بازاریابی دیجیتالی
در حال بارگذاری ...