نمایش همه 3 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی فیزیک جلد دوم الکتریسیته و مغناطیس فرشید نورعلیشاهی انتشارات آینده دانش

58,000 تومان 52,200 تومان
21/قانون کولن 22/میدان الکتریکی 23/قانون گاوس 24/پتانسیل الکتریکی 25/ظرفیت 26/جریان و مقاومت 27/مدارها 28/میدان های مغناطیسی 29/میدان های مغناطیسی ناشی از جریان ها 30/القا و اقاییدگی 31/نوسانات الکترومغناطیسی 32/معادلات ماکسول 33/امواج الکترومغناطیسی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد دوم فرشید نورعلیشاهی انتشارات آینده دانش

35,000 تومان 31,500 تومان
فصل21/بار الکتریکی فصل22/میدان الکتریکی فصل23/قانون گاوس فصل24/پتانسیل الکتریکی فصل25/ظرفیت فصل26جریان و مقاومت فصل27/مدارها فصل28/میدان های مغناطیسی فصل29/میدان های مغناطیسی ناشی از جریان ها فصل30/القا و القاییدگی فصل31/نوسانات الکترومغناطیسی فصل32/معادلات ماکسول فصل33/امواج الکترومغناطیسی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد1 مکانیک و گرما فرشید نور علیشاهی انتشارات آینده دانش

85,000 تومان 76,500 تومان
فصل1/اندازه گیری فصل2/حرکت در امتداد یک خط مستقیم فصل3/بردارها فصل4/حرکت در دو بعد و سه بعد فصل5/نیرو و حرکت1 فصل6/نیرو و حرکت2 فصل7/کارو انرژی جنبشی و...
در حال بارگذاری ...